Στόχοι


Ο κύριος στόχος του έργου GRISI PLUS είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας, ο εκσυγχρονισμός και ο εμπλουτισμός δημόσιων πολιτικών αγροτικής ανάπτυξης στις περιοχές των εταίρων, με την αύξηση της χρήσης των γεωγραφικών πληροφοριών και των εργαλείων Γεωπληροφορικής (ή Γεωματικής). Πράγματι, η Γεωπληροφορική αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο αφού μπορεί κανείς να συνδέσει το 80% των διαθέσιμων πληροφοριών με τις γεωγραφικές συντεταγμένες, το οποίο επιτρέπει να γίνει ο γεωγραφικός εντοπισμός τους σε διαδραστικούς χάρτες και geoportals στο Διαδίκτυο.

Μετά την καταγραφή των καλών πρακτικών από τους εταίρους του έργου, τα μέσα για τη βελτίωση των υφιστάμενων πολιτικών αγροτικής ανάπτυξης που χρησιμοποιούν γεωγραφικές πληροφορίες είναι τα εξής:

  • Η ανάπτυξη της ελκυστικότητας των περιοχών: Δημιουργία GeoPortals όπου θα είναι διαθέσιμες πρακτικές και ευκαιρίες φιλοξενίας για τα χωριά που επιθυμούν να προσελκύσουν νέους κατοίκους.
  • Η οικονομική ανάπτυξη και η προσέλκυση νέων επιχειρήσεων: Προώθηση των τοπικών υλικών και άυλων προϊόντων στο διαδίκτυο κατά την έννοια OVOP από τα αρχικά One Village One Product δηλαδή Ένα Χωριό Ένα Προϊόν. Η έννοια ΟVOP έχει αναπτυχθεί εδώ και πάνω από 20 χρόνια από την Νομαρχία Oita στην Ιαπωνία. Κάποιες Κοινότητες παράγουν επιλεκτικά προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη αξία. Ένα χωριό παράγει ένα ανταγωνιστικό και βασικό προϊόν ώστε να αποκτήσει έσοδα από τις πωλήσεις για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων του χωριού αυτού. Το ΟVOP παίρνει τα τοπικά και λιγότερο διάσημα προϊόντα και τα μετασχηματίζει σε προστιθέμενης αξίας, ευρέως αναγνωρισμένα προϊόντα.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, οι εταίροι θα ανταλλάξουν εμπειρίες, θα αναγνωρίσουν και θα μεταφέρουν ορθές πρακτικές σε 2 τομείς που σχετίζονται με θέματα κοινού ενδιαφέροντός τους για την αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών:

1. Ανάπτυξη της ελκυστικότητας των αγροτικών περιοχών για την προσέλκυση νέων κατοίκων.
Οι εφαρμογές Γεωπληροφορικής συμβάλλουν στην προσέλκυση νεοαφικνουμένων στις αγροτικές περιοχές, μέσω GeoPortals, όπου μπορούν να βρουν και να εντοπίσουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες σε χάρτες, για παράδειγμα: σχολεία, παιδικούς σταθμούς, καταστήματα, νοσοκομεία, γιατρούς, φαρμακεία, επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες, πάρκα, τοποθεσίες πολιτιστικού / ιστορικού / περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος,… Έχει μεγάλη σημασία οι νεοαφικνούμενοι να έχουν αυτές τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα στο διαδίκτυο, πριν πάρουν την απόφαση να μετακινηθούν προς την ύπαιθρο. Με τον τρόπο αυτό, μπορούν να έχουν μια πρώτη ιδέα για το μέρος όπου θα ξεκινήσουν μια νέα ζωή. Ως εκ τούτου, τα εργαλεία Γεωπληροφορικής :
  • δείχνουν πώς μοιάζουν "από απόσταση" οι αγροτικές περιοχές (αποφεύγοντας έτσι την ανάγκη να τις επισκεφτούν),
  • συμβάλουν στην προώθηση των αγροτικών περιοχών,
  • μπορούν να επηρεάσουν την απόφαση των ανθρώπων που επιθυμούν να μετακινηθούν προς την ύπαιθρο,
  • συμβάλουν στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, χάρη στην άφιξη των νέων κατοίκων και νέων τηλεργαζομένων.

Στις περισσότερες των περιπτώσεων, οι νέοι κάτοικοι είναι ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι μπορούν να εργαστούν από απόσταση (τηλεργασία) χάρη στις νέες Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Αυτοί οι νέοι κάτοικοι φέρνουν νέες δεξιότητες και πλούτο, είναι ευαισθητοποιημένοι στην προστασία του περιβάλλοντος και συμβάλλουν στη διατήρηση υπηρεσιών εγγύτητας (proximity services) . Έτσι συμβάλλουν στην ενίσχυση της εδαφικής συνοχής, την ανάπτυξη της απασχόλησης και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη.

2. Προώθηση των τοπικών υλικών και άυλων προϊόντων
Οι Γεωγραφικές Πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων χάρη στα GeoPortals, τους διαδραστικούς χάρτες ή τις ειδικές εφαρμογές για smartphones και tablets.

Συνεργάτες του Προγράμματος

To έργο GRISI PLUS συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και υλοποιείται από το πρόγραμμα INTERREG IVC.