Πρόγραμμα INTERREG IVC


Το Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG IVC, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, βοηθάει τις Περιφέρειες της Ευρώπης να συνεργαστούν για την ανταλλαγή εμπειριών και ορθών πρακτικών στους τομείς της καινοτομίας, της οικονομίας της γνώσης, του περιβάλλοντος και της πρόληψης κινδύνων. Δεν πρόκειται μόνο για 302 εκατ. ευρώ που διατίθενται για τη χρηματοδότηση των έργων, αλλά και για έναν πλούτο γνώσεων και πιθανών λύσεων που τίθενται στη διάθεση των υπεύθυνων για τη χάραξη περιφερειακής πολιτικής.

Το πρόγραμμα INTERREG IVC υποστηρίζει σχέδια που αποσκοπούν, μέσω της διαπεριφερειακής ανταλλαγής εμπειριών σε επίπεδο πολιτικής, να βελτιώσει τις περιφερειακές και τοπικές πολιτικές για την αντιμετώπιση των ανωτέρω υπο-θεμάτων. Είναι προφανές ότι αυτά τα επιμέρους θέματα διασυνδέονται με πολλούς τρόπους, εντός, ακόμη και μεταξύ των δύο προτεραιοτήτων. Ως εκ τούτου τα έργα μπορούν να προτείνουν μια διατομεακή και ολοκληρωμένη προσέγγιση όπου απαιτείται.

Η επιλέξιμη περιοχή συνεργασίας INTERREG IVC καλύπτει ολόκληρη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 κρατών μελών της, συμπεριλαμβανομένων των νησιωτικών και απομακρυσμένων περιοχών. Επιπλέον, η Νορβηγία και η Ελβετία είναι πλήρη μέλη του προγράμματος και φορείς από τις χώρες αυτές είναι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν σε έργα. Εταίροι από άλλες χώρες μπορούν να συμμετάσχουν με δικά τους έξοδα.

Όντας το μοναδικό πρόγραμμα INTERREG ανοιχτό σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ, οι εταιρικές σχέσεις του έργου καλύπτουν μια ευρεία γεωγραφική περιοχή που εκτείνεται πέρα από τις περιοχές διασυνοριακής και διακρατικής συνεργασίας. Αυτή η ευρεία γεωγραφική έκταση της εταιρικής σχέσης μπορεί να συμβάλει στον εμπλουτισμό της ανταλλαγής εμπειριών και ως εκ τούτου θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά προτεραιότητα στη διαδικασία επιλογής.

Συνεργάτες του Προγράμματος

To έργο GRISI PLUS συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και υλοποιείται από το πρόγραμμα INTERREG IVC.