Αναμενόμενα αποτελέσματα


Το έργο Grisi PLUS επιδιώκει να επιτύχει τα ακόλουθα ποιοτικά αποτελέσματα μέσα από τη συνεργασία των εταίρων:
  • Τα αποτελέσματα του έργου θα κοινοποιηθούν με επιτυχία στους υπεύθυνους χάραξης δημόσιας πολιτικής και τους πολίτες των περιφερειών των εταίρων. Θα αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των υπευθύνων για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα θέματα που αντιμετωπίζονται και τα αποτελέσματα του έργου θα διαδοθούν σε 42 άλλους οργανισμούς στις χώρες των εταίρων. Τα αποτελέσματα θα παραμείνουν μετά το τέλος του έργου στα υπάρχοντα διαδικτυακά μέσα στην περιοχή κάθε εταίρου.
  • 5 καλές πρακτικές θα μεταφερθούν επιτυχώς και 13 δημόσιες πολιτικές θα επηρεαστούν και θα βελτιωθούν. 42 μέλη του προσωπικού που εμπλέκονται άμεσα στο έργο θα αποκτήσουν αυξημένες δυνατότητες στους τομείς των γεωγραφικών πληροφοριών και της οικονομικής ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών. Κάθε εταίρος θα περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμόσει τις καλές πρακτικές του GRISI PLUS σε μακροπρόθεσμη βάση με την κατάρτιση σχεδίων εφαρμογής. Οι καλές πρακτικές που έχουν εντοπιστεί και αναλυθεί από τους εταίρους θα δημοσιευθούν σε έναν οδηγό καλών πρακτικών, διαθέσιμο σε πολλές γλώσσες.
  • Το GRISI PLUS στοχεύει να είναι ένα έργο με σωστή διαχείριση, που σέβεται την προσέγγιση της ποιότητας "ISO" και τις διαδικασίες του Interreg IVC, και το οποίο δεν θα παρουσιάζει οικονομικές ανωμαλίες και σοβαρές συγκρούσεις μεταξύ των εταίρων.

Συνεργάτες του Προγράμματος

To έργο GRISI PLUS συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και υλοποιείται από το πρόγραμμα INTERREG IVC.