Δράσεις


Οι δράσεις του έργου χωρίζονται σε τρία μέρη:

Μέρος 1o : Διαχείριση και Συντονισμός, όπου ηγείται ο Επικεφαλής Εταίρος (Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Gers Γαλλίας - Gers CCI ) και αφορά τη διαχείριση και το συντονισμό του έργου. Οι κύριες δράσεις αυτής της συνιστώσας αναφέρονται παρακάτω:

 • διαπραγμάτευση με την Κοινή Τεχνική Γραμματεία και υπογραφή της σύμβασης επιδότησης
 • επεξεργασία και υπογραφή της συμφωνίας εταιρικής σχέσης
 • δημιουργία ενός extranet site που θα επιτρέψει τη συλλογική εργασία μεταξύ των εταίρων
 • οργάνωση των συνεδριάσεων της Συντονιστικής Επιτροπής και των μηνιαίων τηλεφωνικών συσκέψεων για την παρακολούθηση της προόδου των εργασιών
 • σύνταξη του εγχειρίδιου διαχείρισης έργου
 • προετοιμασία των Εκθέσεων Προόδου
 • οικονομική διαχείριση
 • καθημερινή διαχείριση και συντονισμός του εταιρικού σχήματος.

Μέρος 2ο: Επικοινωνία και διάχυση όπου ηγείται ο Εταίρος Sinergija Development Agency Ltd από τη Σλοβενία και είναι αφιερωμένο στη δημιουργία όλων των εγγράφων και εργαλείων για συνεχή επικοινωνία και διάδοση των δράσεων και των αποτελεσμάτων του έργου. Οι κύριες δραστηριότητες αυτής της συνιστώσας αναφέρονται παρακάτω:

 • εκπόνηση ενός επιχειρησιακού σχεδίου επικοινωνίας
 • σύνταξη δυο δελτίων τύπου σχετικά με το συνέδριο έναρξης του έργου (στα αγγλικά)
 • σύνταξη χάρτας επικοινωνίας του GRISI PLUS (λογότυπο, αφίσα, επίσημο επιστολόχαρτο, ppt powerpoint ..)
 • σχεδιασμός και επιμέλεια του φυλλαδίου του έργου
 • δημιουργία του καταλόγου αλληλογραφίας του Grisi PLUS
 • σύνταξη των τριμηνιαίων ηλεκτρονικών ενημερωτικών δελτίων
 • υποστήριξη για τη διοργάνωση τοπικών σεμιναρίων διάχυσης του έργου στις περιοχές των εταίρων
 • δημιουργία της ιστοσελίδας του GRISI PLUS
 • δημιουργία λογαριασμών σε 2 κοινωνικά δίκτυα (Facebook, LinkedIn)
 • συμμετοχή σε εθνικές εκδηλώσεις για τη διάδοση των δράσεων του GRISI PLUS
 • σχεδιασμός της μπροσούρας (του φυλλαδίου) του έργου με τα κύρια αποτελέσματα και επιτεύγματα του έργου.


Μέρος 3ο: Ανταλλαγή εμπειριών μέσω του προσδιορισμού και της ανάλυσης ορθών πρακτικών (με υπεύθυνο εταίρο το Tartu Science στην Εσθονία). Η ενότητα αυτή αποτελεί τον πυρήνα του έργου, δεδομένου ότι ο κύριος στόχος της είναι η βελτίωση των πολιτικών οικονομικής ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών. Ειδικότερα, στοχεύει στον εντοπισμό, την ανταλλαγή, τη μεταφορά και την εφαρμογή ορθών πρακτικών στις περιοχές των εταίρων, αναφορικά με δύο θέματα που σχετίζονται με την ελκυστικότητα των αγροτικών περιοχών μέσα από τη χρήση εργαλείων Γεωπληροφορικής:
 • Ελκυστικότητα των απομονωμένων αγροτικών περιοχών για την προσέλκυση νέων κατοίκων και τηλε-εργαζομένων
 • Προώθηση των παραδοσιακών υλικών και άυλων προϊόντων ακολουθώντας την αρχή «Ένα Χωριό Ένα Προϊόν» (διαφήμιση ειδικών τοπικών προϊόντων για την προώθηση ενός χωριού και των κατοίκων του).

Οι κύριες δραστηριότητες που πρέπει να αναληφθούν είναι οι εξής:

 • Προσδιορισμός και περιγραφή των καλών πρακτικών όσον αφορά τη Γεωπληροφορική, καθώς και πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών
 • Οργάνωση πέντε Επισκέψεων Μελέτης (Study Visits) για την παρατήρηση των καλών πρακτικών που έχουν αναπτυχθεί και υλοποιούνται από τους πιο «έμπειρους» εταίρους (στη Γαλλία, Λετονία, Κύπρο, Τσεχική Δημοκρατία, Ιρλανδία)
 • Πραγματοποίηση των μελετών σκοπιμότητας σχετικά με την ενδεχόμενη εφαρμογή των καλών πρακτικών που παρατηρήθηκαν επιτόπια (on field) κατά τη διάρκεια των επισκέψεων μελέτης
 • Εκπόνηση περιφερειακών καταγραφών, στην περιοχή κάθε εταίρου, που θα χρησιμεύσει ως βάση για την εργασία των εταίρων και θα περιλαμβάνουν:
  • προσδιορισμό των γεωγραφικών δεδομένων και των Υποδομών Χωρικών Δεδομένων που είναι διαθέσιμα και / ή υπό κατασκευή, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν στο πλαίσιο του έργου GRISI PLUS
  • καταγραφή υπαρχουσών ιστοσελίδων που μπορεί να είναι χρήσιμες για την προώθηση της ελκυστικότητας των περιοχών δράσης
  • καταγραφή υπαρχουσών πολιτικών, σημαντικών διαχειριστών και ενδιαφερόμενων φορέων που σχετίζονται με την εδαφική ελκυστικότητα
  • καταγραφή ολοκληρωμένων και εν εξελίξει έργων που μπορεί να είναι χρήσιμα για τα θέματα που αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο του GRISI PLUS
  • οργάνωση ενός σεμιναρίου Γεωπληροφορικής για να εκπαιδεύσει τους εταίρους στη χρήση εργαλείων Γεωπληροφορικής για την ανάπτυξη της ελκυστικότητας της περιοχής τους
  • εκπόνηση ενός οδηγού καλών πρακτικών
  • εκπόνηση σχεδίων εφαρμογής όσον αφορά τη μεταφορά των καλών πρακτικών στην περιοχή κάθε εταίρου.

Συνεργάτες του Προγράμματος

To έργο GRISI PLUS συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και υλοποιείται από το πρόγραμμα INTERREG IVC.