Σύντομη Παρουσίαση του GRISI PLUS


Ενίσχυση Αγροτικών Περιοχών για νεοαφιχθέντες και προώθηση των τοπικών προϊόντων με την αξιοποίηση των Γεωγραφικών Πληροφοριών

Το έργο GRISI PLUS ( Geomatics Rural Information Society Initiative PLUS) που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος INTERREG IVC το Δεκέμβριο του 2011, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Το έργο ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2012 και θα διαρκέσει τρία χρόνια.

Σήμερα οι αγροτικές περιοχές της Ευρώπης αντιμετωπίζουν διάφορα θέματα: γήρανση και μείωση του πληθυσμού, αδύναμη τοπική οικονομία, απομόνωση καθώς και έλλειψη υποδομών, καινοτομίας, Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) ...

Για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων το Grisi PLUS συγκεντρώνει 14 εταίρους από 11 κράτη μέλη της ΕΕ, με στόχο τη βελτίωση των πολιτικών οικονομικής ανάπτυξης σε αγροτικές περιοχές της Ευρώπης.

Το βασικό εργαλείο για τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών περιοχών είναι η χρήση της Γεωπληροφορικής (ή Γεωματικής) .

Έτσι, το GRISI PLUS στοχεύει:
  • στην ενίσχυση της ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών με τη χρήση εργαλείων Γεωπληροφορικής,
  • στη βελτίωση των πολιτικών οικονομικής ανάπτυξης στις ευρωπαϊκές αγροτικές περιοχές,
  • στην προώθηση της ευρωπαϊκής διαπεριφερειακής συνεργασίας και ανταλλαγής καλών πρακτικών.

Συνεργάτες του Προγράμματος

To έργο GRISI PLUS συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και υλοποιείται από το πρόγραμμα INTERREG IVC.