Καλές Πρακτικές


Όλοι οι εταίροι θα εντοπίσουν και θα περιγράψουν 2 (κατά μέσο όρο) καλές πρακτικές στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης και/ ή των γεωγραφικών πληροφοριών. Ωστόσο, μόνο κάποιες από αυτές θα παρατηρηθούν στο πεδίο κατά τη διάρκεια ειδικών επισκέψεων μελέτης (case studies). Πέντε επισκέψεις μελέτης θα πραγματοποιηθούν συνολικά κατά τη διάρκεια του έργου:

1. Γαλλία- Περιφέρεια Κεντρικών Πυρηναίων


α) Το πρόγραμμα «SOHO SOLO» παρέχει τη δυνατότητα της τηλεργασίας και των πολιτικών φιλοξενίας σε αγροτικές περιοχές

Το πρόγραμμα SOLO SOHO αποτελεί μια επαρκή απάντηση σε θέματα, όπως:
 • πώς να προσελκύσεις νέους κατοίκους σε μια αγροτική περιοχή αξιοποιώντας την πρόθεση των κατοίκων των πόλεων που επιθυμούν να κινηθούν προς την ύπαιθρο
 • πώς να παρακινήσεις τους τουρίστες να μετακινηθούν σε μια αγροτική περιοχή που επισκέπτονται και να τηλε-εργαστούν εκεί χάρη στις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών
 • πώς να παρακινήσεις τους αγροτικούς δήμους να εφαρμόζουν πρακτικές φιλοξενίας ώστε να κάνουν ευκολότερη την ενσωμάτωση των νέων κατοίκων

Η καλή πρακτική SOLO SOHO μπορεί να περιγραφεί ως εξής:
 • Προώθηση των πλεονεκτημάτων μιας αγροτικής περιοχής σε μια Γεωπύλη (Geoportal)
 • Βοήθεια προς τους νέους κατοίκους σε όλη τη διαδικασία εγκατάστασής τους
 • Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των εκλεγμένων εκπροσώπων των χωριών, έτσι ώστε να εφαρμόζουν πρακτικές υποδοχής νέων κατοίκων
 • Ανάπτυξη ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο σε αγροτικά χωριά
 • Οργάνωση ενός συλλόγου που θα συγκεντρώνει και θα απαντάει στις παρατηρήσεις και τις ερωτήσεις των νέων κατοίκων
Η επαρχία Gers είναι το ιδανικό περιβάλλον για τους αυτοαπασχολούμενους και τις μονοπρόσωπες εταιρείες για να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους ενώ απολαμβάνουν μια εξαιρετική ποιότητα ζωής για όλη την οικογένεια.

.

β) Το έργο «GEOWINE» προωθεί το τοπικό κρασί χάρη στη γεωγραφική ιχνηλασιμότητα και την πιστοποίηση του κάθε μπουκαλιού
Η παγκοσμιοποίηση του εμπορίου οδηγεί συχνά στην τυποποίηση, όπου τα τρόφιμα που εκριζώθηκαν από τη γη τους διαφοροποιούνται μόνο από τα εμπορικά σήματα και τις μάρκες των κατασκευαστών και της διανομής.

Οι καταναλωτές θέλουν να γνωρίζουν την προέλευση των προϊόντων που καταναλώνουν. Η Γεωιχνηλασιμότητα (Geotraceability) συνίσταται στη σύνδεση γεωγραφικών συντεταγμένων με πληροφορίες που σχετίζονται με όλα τα στάδια της αλυσίδας παραγωγής και διανομής. Η πιστοποίηση της γεωγραφικής προέλευσης των προϊόντων επιτρέπει την εισαγωγή πραγματικών δεδομένων κατά τη διαδικασία ιχνηλασιμότητας, η οποία είναι πάρα πολύ συχνά μόνο δηλωτική.
Το έργο Geowine στέκεται σταθερά στο πλευρό των αμπελουργών και υπέρ της βιώσιμης προώθησης της γης, που αντιμετωπίζουν μια παγκοσμιοποίηση που τυποποιεί και απομακρύνει τους παραγωγούς από τους καταναλωτές.
Το Geowine είναι ένα έργο έρευνας και ανάπτυξης που συνδυάζει τη Γεωπληροφορική και την αμπελουργία, οι στόχοι του οποίου είναι να καταπολεμήσει καλύτερα την παραχάραξη και να αναπτυχθεί μια συνεργασία μεταξύ έρευνας και επιχειρήσεων, που μαζί προσπαθούν να αναπτύξουν ένα νέο καινοτόμο προϊόν που θα συνδέει την «γεωιχνηλασιμότητα» και την «αυθεντικότητα» . Αυτή η καινοτόμος εξέλιξη είναι μια πηγή νέας προστιθέμενης αξίας για τις επιχειρήσεις.
Χάρη σε αυτό το έργο, οι καταναλωτές μπορούν να πάρουν πληροφορίες σχετικά με τη γεωγραφική προέλευση και παραγωγή των μπουκαλιών κρασιού που αγοράζουν, στις οθόνες των «έξυπνων κινητών» (smartphones) και των tablets τους.

2. Λετονία: 


α) Lursoft - ένα ενημερωτικό εργαλείο για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών στη Λετονία

Λαμβάνοντας υπόψη την εδαφική μεταρρύθμιση που πραγματοποιήθηκε στη Λετονία το 2009, το Lursoft άρχισε να προσφέρει τις υπηρεσίες στους δήμους και στους πληθυσμούς τους σύμφωνα με την εδαφική τήρηση των νεοσύστατων δήμων ελήφθη υπόψη. 50 υπηρεσίες δημιουργήθηκαν. Το πιο σημαντικό όφελος υπήρξε για τους ντόποιους επιχειρηματίες, τους δήμους και τους ανθρώπους που ζουν μακριά από τα κέντρα των πόλεων. 
Οι κύριοι στόχοι αυτής της καλής πρακτικής είναι οι εξής:
 • Να διευκολυνθεί η πρόσβαση στις πληροφορίες για τις περιφερειακές επιχειρήσεις (πολύ σημαντικό για την υλοποίηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, επομένως και για τη μεταφορά των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε μεγάλες πόλεις),
 • Να παρέχονται στις τοπικές κυβερνήσεις οι στατιστικές πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τον επιχειρηματικό σχεδιασμό, σύμφωνα με τις περιοχές των δήμων που άλλαξαν, εκτός από τις μεγάλες πόλεις
 • Παροχή στους κατοίκους των δήμων πρόσβασης στην καθημερινή ενημέρωση και πρόληψη της δημιουργίας «ψηφιακού χάσματος» από την περιορισμένη (χωρικά) εκπαίδευση,
 • Λειτουργία δημόσιων βιβλιοθηκών με τη δυνατότητα παροχής στους κατοίκους υπηρεσιών που ταιριάζουν στην ψηφιακή εποχή.


β) InnoLaSME - συντονισμένες υπηρεσίες υποστήριξης της καινοτομίας για τις ΜΜΕ σε αγροτικές περιοχές της Λετονίας
Το έργο InnoLaSME χαρτογράφησε και συνόψισε φορείς υποστήριξης της καινοτομίας και τις υπηρεσίες τους σε όλη την επικράτεια της Λετονίας. Το αποτέλεσμα του έργου InnoLaSME είναι ένα δωρεάν διαθέσιμο ηλεκτρονικό εγχειρίδιο "Καινοτομία σε Δράση» (http://kju.lv/tabula/about.php), το οποίο περιλαμβάνει πολιτικές καινοτομίας στην Ευρώπη και τη Λετονία, μια βάση δεδομένων από 189 δομές στήριξης της καινοτομίας και των υπηρεσιών τους στη Λετονία, επιτυχημένες δράσεις εταιρειών στη συνεργασία, καθώς και συμβουλές για τη βελτίωση των υπηρεσιών υποστήριξης της καινοτομίας στη χώρα.
Οι κύριοι στόχοι αυτής της καλής πρακτικής είναι οι εξής:
 • Παροχή πληροφοριών σχετικά με το σύστημα υποστήριξης της καινοτομίας στη Λετονία και πρόσβασης στις συνδέσεις με παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης της καινοτομίας,
 • Ανάλυση της εταιρικής ανατροφοδότησης σχετικά με την υποστήριξη της καινοτομίας στη Λετονία
 • Ανάπτυξη και εξασφάλιση πρόσβασης στο ηλεκτρονικό εγχειρίδιο "Καινοτομία σε Δράση" συμπεριλαμβανομένων των βάσεων δεδομένων των δομών υποστήριξης της καινοτομίας και των υπηρεσιών τους
 • Ανάπτυξη και παροχή συστάσεων σχετικά με τις αναγκαίες βελτιώσεις σε φορείς χάραξης πολιτικής για την καινοτομία στη Λετονία και την Ευρώπη.

3. Κύπρος - Επαρχία Λάρνακας:

α) Οργάνωση των παραγωγών οπωροκηπευτικών, Βασιλική Γη, Οδού, Παραγωγή, πώληση και προώθηση των προϊόντων σε μια οργανωμένη αγροτική περιοχή.
Πριν από δέκα χρόνια, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραγωγής, οι αγρότες έπρεπε να οδηγούν μεμονωμένα σε όλο το νησί για να διαθέσουν τα προϊόντα τους σε διάφορους ενδιάμεσους. Το κύριο πρόβλημα αυτής της κατάστασης ήταν οι χαμηλές τιμές πώλησης των προϊόντων τους σε σύγκριση με το υψηλό κόστος παραγωγής, καθώς και η έλλειψη διάθεσης από αυτούς τους αγρότες να συμμετάσχουν υπό αυτήν την κατάσταση. Ως εκ τούτου προέκυψε η ανάγκη να αλλάξει αυτή η διαδικασία και να γίνει πιο ευνοϊκή για τους και την παραγωγή τους.
Σε μια πολύ μικρή αγροτική περιοχή ( με λιγότερους από 200 κατοίκους) δημιουργήθηκε ο Οργανισμός των Παραγωγών Οπωροκηπευτικών, συγκεντρώνοντας όλους τους αγρότες που ζουν στην περιοχή. Η ιδέα του Οργανισμού είναι οι παραγωγοί να παράγουν τα δικά τους φρούτα και λαχανικά και να τα διαθέτουν στους ενδιάμεσους πωλητές σε χαμηλότερες τιμές. Οι κύριοι στόχοι αυτής της ορθής πρακτικής είναι να εξασφαλίσει χαμηλότερες τιμές, να βελτιώσει την ποιότητα της διαδικασίας, να κρατήσει τον αγροτικό πληθυσμό στην περιοχή καθώς και η προώθηση ευκαιριών απασχόλησης και η αξιοποίηση της γεωργικής γης.


β) Σύλλογος Γυναικών Υπαίθρου Λάρνακας
Αυτή η καλή πρακτική έχει ως στόχο την προώθηση των συμφερόντων των γυναικών στις αγροτικές περιοχές, καθώς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας των γυναικών. Μέσα από τη δημιουργία και την οργάνωση πολλών εκδηλώσεων, ο στόχος είναι η ανάπτυξη της ατομικότητας των σύγχρονων γυναικών, καθώς και η ανάπτυξη των ικανοτήτων των μελών του συλλόγου.
Οι κύριοι στόχοι αυτής της καλής πρακτικής είναι η προώθηση της επιχειρηματικότητας των μελών του συλλόγου, η ανάπτυξη του εθελοντισμού, η συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, προγράμματα για την καταπολέμηση των κοινωνικών αποκλίσεων, καθώς και δράσεις για την προώθηση της ισότητας των δύο φύλων.

4. Τσεχική Δημοκρατία - Περιφέρεια Žatec:

α) Επίσκεψη στην περιοχή παραγωγής του λυκίσκου (επισκεφθείτε την πόλη του Žatec, το Ινστιτούτο Λυκίσκου, το Μουσείο Λυκίσκου και μερικά χωριά που παράγουν λυκίσκο και φυτείες λυκίσκου).
 • Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι:
 • Η αναζωογόνηση του ιστορικού πυρήνα της Saaz
 • Η υποστήριξη της ανάπτυξης σύγχρονων επιχειρηματικών στοιχείων που συνδέονται με τον εγχώριο και ξένο τουρισμό
 • Η βελτίωση των συνθηκών για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην υποδομή των τουριστικών υπηρεσιών
 • Αύξηση του αριθμού των επισκεπτών σε όλη την περιοχή Saaz που καλλιεργείται ο λυκίσκος, και που ονομάζεται πλατωνικός Ναός Μπύρας και Λυκίσκου
 • Δημιουργία συνθηκών για την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού και αγροτουρισμού, αποτελώντας μια μοναδική προσφορά τόσο για εγχώριους όσο και για ξένους τουρίστες


5. Ιρλανδία: Δυτικό Galway


α) Επίσκεψη στην πανεπιστημιούπολη της Κοινότητας Letterfrack που περιλαμβάνει και επίσκεψη σε ένα Τριτοβάθμιο Κολέγιο Επίπλων, ένα κοινοτικό κέντρο παιδικής μέριμνας, έναν κοινοτικό ραδιοφωνικό σταθμό, μια βιβλιοθήκη και Εγκαταστάσεις Αναψυχής της Κοινότητας.
Η Connemara Wast Plc είναι μια αγροτική Αναπτυξιακή Εταιρεία που ανήκει στην κοινότητα και διαχειρίζεται από αυτήν και έχει πάνω από 500 μετόχους, με γραφεία στην Tullycross και την Connemara West Center στο Letterfrack. Αυτή τη στιγμή, η κοινότητα διαχειρίζεται διάφορες δραστηριότητες, όπως το Κολλέγιο Επίπλων, μια εκπαιδευτική συνεργασία μεταξύ της Connemara West και του ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Ινστιτούτο Τεχνολογίας Galway -Mayo, με περίπου 200 φοιτητές που σπουδάζουν σχεδιασμό επίπλων.
Μια άλλη δραστηριότητα, το Ραδιόφωνο Κοινότητας Connemara, είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει δέκα ώρες την ημέρα και απασχολεί 3 υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης και μέχρι 70 εθελοντές.
Ο βασικός στόχος της Connemara West, όταν ιδρύθηκε, ήταν να διατηρήσει τον πληθυσμό σε μια πολύ αγροτική περιοχή της Ιρλανδίας, που αντιμετώπιζε και αντιμετωπίζει την απειλή της εγκατάλειψης για εκτεταμένη περίοδο, ​​ παρέχοντας δημόσιες υπηρεσίες και δημιουργώντας ευκαιρίες απασχόλησης στην τοπική περιοχή.


β) Επίσκεψη στα εργαστήρια ορισμένων παραγωγών που συμμετέχουν στο σχήμα με το εμπορικό όνομα «Made in Galway»
Έρευνα που διεξήχθη από το Συμβούλιο της Κομητείας Galway για να καθορίσει τον αριθμό των παραγωγών τροφίμων και βιοτεχνών στην περιοχή τους έδειξε ότι πάνω από εκατό παραγωγοί υπάρχουν σε κάθε τομέα, αλλά ότι ήταν συχνά δύσκολο για τον τοπικό καταναλωτή να βρει πληροφορίες για την τοποθεσία τους. Έτσι, έγινε απαραίτητο να βρεθεί ένα εργαλείο για να φέρει τις πληροφορίες των τοπικών προϊόντων στους καταναλωτές, οι οποίοι ήταν είτε πολίτες της Κομητείας ή επισκέπτες της περιοχής.
Το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός online καταλόγου των τοπικών προϊόντων που παράγονται στην περιοχή, έτσι ώστε οι τοπικοί καταναλωτές και οι διεθνείς επισκέπτες να μπορούν να εντοπίσουν τοπικά προϊόντα χειροτεχνίας και υπηρεσίες.
Ο κύριος στόχος είναι να παράσχει μια ενιαία πύλη που εντοπίζει το ευρύ φάσμα των προϊόντων που παράγονται στην περιοχή, έτσι ώστε οι καταναλωτές να ενημερώνονται καλύτερα για την επιλογή που έχουν να ψωνίσουν τοπικά. Ένας άλλος σημαντικός στόχος είναι η αύξηση της διεθνούς αναγνωσιμότητας του Galway ως περιοχής παραγωγής ποιοτικών τροφίμων και βιοτεχνικών προϊόντων.


γ) Επίσκεψη στο Συνεταιρισμό Galway Film (προώθηση του Galway ως τόπο για την παραγωγή ταινιών).
Ο Συνεταιρισμός Galway Film είναι μια ομάδα οργανισμών που έχουν ως βάση την πόλη και την κομητεία του Galway και οι οποίοι εργάζονται από κοινού για την προώθηση, την αγορά, την υποστήριξη και τη διευκόλυνση Κινηματογραφικών και Τηλεοπτικών Παραγωγών στο Galway.
Ο συνεταιρισμός έχει σα στόχους:
 • να παρέχει στήριξη στην παραγωγή, μέσω της παροχής πληροφοριών και επαφών τόσο σε ντόπιες όσο και σε εισερχόμενες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές στο Galway
 • να έχει ένα ανώτερο στην ιεραρχία πρόσωπο κλειδί σε κάθε οργανισμό που μπορεί να βοηθήσει στην ταχεία εξυπηρέτηση των αιτημάτων από εταιρείες παραγωγής Κινηματογράφου και Τηλεόρασης και να βοηθήσει τις παραγωγές να αντιμετωπίσουν τυχόν υλικοτεχνικές προκλήσεις
 • να προωθήσει ενεργά το Galway ως τοποθεσία με καλούς πόρους και να οργανώνει εκδηλώσεις για την προώθηση του Δυτικού Galway σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο
 • να προωθήσει την ευαισθητοποίηση στην περιοχή σχετικά με τα οφέλη των Κινηματογραφικών και Τηλεοπτικών παραγωγών για την ευρύτερη οικονομία και για τον πολιτιστικό τουρισμό
 • να διασφαλίσει ότι το Galway παραμένει μια περιοχή «φιλική για τις ταινίες» και εργάζεται για την ανάπτυξη αυτής της φήμης.

Συνεργάτες του Προγράμματος

To έργο GRISI PLUS συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και υλοποιείται από το πρόγραμμα INTERREG IVC.